Opći podaci o Udruzi

Datum osnivačke skupštine Udruge Don Kihot – terapije pomoću konja je 07.07.2009.godine, a Udruga je upisana u Registar udruga 18.09.2009. godine.

 

Udruga provodi sljedeće djelatnosti:

1 – Provođenje terapija i aktivnosti pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

2 – Provođenje edukacijsko-rehabilitacijske terapije te fizioterapijskih postupaka u okviru (re)habilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

3 – Edukaciju volontera za sudjelovanje u programima terapije pomoću konja i aktivnostima pomoću konja

4 – Suradnju sa stručnjacima različitih profila u (re)habilitaciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom(edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi, psiholozi, fizioterapeuti, radni terapeuti, liječnici)

5 – Suradnju s organizacijama civilnog društva, ustanovama socijalne skrbi, specijalnim bolnicama, poliklinikama te ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

6 – Organizaciju raznih manifestacija sa svrhom promoviranja i samofinanciranja Udruge

7 – Organizacija predavanja, radionica, seminara i drugih skupova o terapijama pomoću konja, o (re)habilitaciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, konjima i volonterizmu

8 – Okupljanja pedagoškog karaktera sa svrhom prevencija nasilja među djecom i mladima, poticanje socijalne inkluzije ranjivih skupina putem vršnjačke potpore i upoznavanje sa sposobnostima i teškoćama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

9 – Održavanje rekreativnog jahanja za djecu i odrasle s ciljem poticanja bolje kvalitete života (boravak u prirodi, bavljenje amaterskim sportom) i postizanje ciljeva Udruge

10-Edukacija stručnog kadra za provođenje terapije pomoću konja i aktivnosti pomoću konja

11  – Organizacija predavanja, radionica, seminara i drugih skupova za izradu suvenira, promotivnih materijala i ostalih predmeta nastalih ručnim radom u svrhu promocije i postizanja ciljeva Udruge

12 – Pružanje usluga prehrane (toplog obroka), napitaka i bezalkoholnih pića bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi za članove udruge u svojim poslovnim prostorijama i prostorima dok se obavlja osnovna djelatnost ili aktivnost udruge

13 – Gospodarska djelatnost Udruge je prodaja proizvoda vlastite izrade na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini

 

Ciljevi udruge su:

 • poboljšanje kvalitete života, te motoričkog, socio-emocionalnog, kognitivnog i psihičkog stanja svih korisnika terapija pomoću konja (osoba s invaliditetom,, djece sa teškoćama u razvoju, djece i mladih bez obitelji, lošijeg imovinskog stanja, djece i mladih s poremećajima u ponašanju) i (re)habilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • promicanje socijalne inkluzije osoba s invaliditetom
 • promicanje socijalne osjetljivosti
 • promicanje volonterizma
 • prevencija rizičnog ponašanja mladih
 • popularizacija terapija pomoću konja
 • promicanje humanog i etičkog odnosa prema konjima i životinjama općenito

 

 

Na imanju udruge se nalazi 8 konja (starosti od 8 godina do 27 godina) od kojih su 7 radnih konja. Koriste se za terapije pomoću konja, aktivnosti pomoću konja, hipoterapiju te edukaciju volontera. Uz konje, na imanju se nalaze dva kunića, dva goluba i jedna koza koji se također koriste u djelatnostima i aktivnostima udruge.

 

Udruga je već niz godina uključena u sustav Ministarstva pravosuđa, Sektor za probaciju, za odsluživanje kazne društveno odgovornim radom, a u posljednjih godinu dana, tri osuđenika su uspješno završila svoj dobrotvorni rad. Udruga je tijekom godine koristila sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te imala zaposlene radnike s potporom od 100% mjesečne plaće.

 

Don Kihot-terapije pomoću konja surađuje s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u sklopu kolegija “Rehabilitacija putem pokreta” u kojem studenti dolaze na vježbe na imanje Udruge. Putem kolegija “Volonterski rad” volonteri s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dolaze u Udrugu.

 

U 2016. godini su uspostavili čvrstu suradnju s Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava čiji korisnici kontinuirano dolaze na jahanja dva puta tjedno kroz gotovo cijelu godinu. Iste godine je također uspostavljena suradnja s Centrom za inkluzivne radne aktivnosti čiji korisnici volonterski kontinuirano pomažu u provođenju aktivnosti Udruge.

 

 

Tijela i članovi Udruge

Tijela udruge su skupština-svi redovni članovi, predsjednik i zamjenik predsjednika. Odlukom skupštine dana 23.11.2014.za predsjednicu udruge imenovana je Marita Mučić, a za njenog zamjenika Bojan Gazibara. Mandat predsjednice traje 4 godine, a počeo je 23.11.2014.godine.

 

Tijekom 2016.godine skupština je održala 3 izvanredne sjednice na kojima je raspravljalo i donosilo odluke u nadležnosti skupštine te jedna redovna skupština dana 10.05.2016.godine.

 

 Udruga ima deset redovnih članova:

 • Marita Mučić, mag.biol.exp.
 • Matea Drempetić, mag.reh.educ., hipoterapeut
 • Melita Majhut, dr.med.vet.
 • Branka Pokrajčić, bacc.physioth., hipoterapeut
 • Bojan Gazibara
 • Maja Vuga, mag.reh.educ.
 • Dino Hadžihasanović
 • Matea Kovač, mag.biol.exp.
 • Diana Čorak, mag.ing.inf. et comm.techn.
 • Marija Čorak, mag.prim.educ.

 

Udruga ima 250 pridruženih članova. Udruga ima dva počasna člana:

 • Deana Basar, dr.med.vet
 • Toni Fanda

 

31.prosinca 2016. godine u Udruzi je bilo zaposleno 3 radnika, i to 3 radnika na neodređeno vrijeme.

 

U 2016. godini u udruzi su se zaposlili:

– Ana Pavlović na određeno vrijeme (5 mjeseci)

– Irena Kelava na određeno vrijeme (5 mjeseci)

– Josip Horvat na određeno vrijeme (5 mjeseci)

– Vanna Kopejtko na određeno vrijeme (6 mjeseci)- 100% sufinancirani od strane HZZ

– Josip Spahija na određeno vrijeme (6 mjeseci) – 100% sufinancirani od strane HZZ

– Klara Lukić na određeno vrijeme (6 mjeseci) – 100% sufinancirani od strane HZZ

– Marita Mučić na neodređeno vrijeme od listopada 2016

– Maja Vuga na neodređeno vrijeme od listopada 2016

 

U provedbi aktivnosti udruge su također sudjelovali suradnici Josip Spahija i Branka Pokrajčić, bacc.physioth., hipoterapeut.

 

Aktivnosti provođene kroz 2016. godinu

– Terapije pomoću konja-

Tijekom 2016.godine provedeno je 486 sati terapija pomoću konja. U prvom kvartalu provedeno je 79 terapija pomoću konja, u drugom kvartalu 120, u trećem 141, a u četvrtom kvartalu 146 sati terapija pomoću konja. Proveden je kontinuiran rad 18 korisnika.

 

-Aktivnosti pomoću konja-

Tokom 2016.godine provedeno je 57 sata aktivnosti pomoću konja. U prvom kvartalu provedeno je 5 sati aktivnosti pomoću konja, u drugom kvartalu 21, u trećem 21 i u četvrtom kvartalu 10 sati aktivnosti pomoću konja.  Proveden je kontinuiran rad 4 korisnika.

 

-Hipoterapija-

Tokom 2016.godine provedeno je 149 sati terapija pomoću konja. U prvom kvartalu provedeno je 20 hipoterapija, u drugom kvartalu 44, u trećem 37, a u četvrtom kvartalu 48 hipoterapija. Proveden je kontinuiran rad 6 korisnika.

 

-Rekreativno jahanje-

Tokom 2016.godine provedeno je 152 sata rekreativnog jahanja. U prvom kvartalu provedeno je 16 sati rekreativnog jahanja, u drugom kvartalu 54, u trećem 41, a u četvrtom kvartalu 86 sati rekreativnog jahanja. Proveden je kontinuiran rad 16 korisnika.

 

Volonterski rad

U 2016.godini u radu Udruge sudjelovalo je 93 volontera, od kojih je 46 volontera uključeno u rad 2016. godine, a 47  su volontera koji su se priključili radu Udruge tijekom prijašnjih godina.

 

Tijekom 2016.godine odrađeno je 7819 volonterskih sati. Tijekom prvog kvartala odrađeno je 2348 volonterskih sati, tijekom drugog kvartala 2083 sati, tijekom trećeg kvartala 1181 sati i tijekom četvrtog kvartala 2207 sati.

 

U volonterskom radu Don Kihot-terapije pomoću konja 2016. godine sudjelovali su zaposlenici tvrtke DM-dogerie markt u sklopu koorporativnog volontiranja.

 

Projekti

U 2016.godini smo proveli projekt ‘ 0% smeća’ sufinanciran od Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održiv razvoj. Voditelj projekta je bio Bojan Gazibara, a projekt je trajao u razdoblju od 1.rujna 2016. do 30.studenog 2016.

 

Projekt ‘0% SMEĆA’ je samo nastavak rada Udruge Don Kihot prema pravilima i principima koje smo postavili prije nekoliko godina. Želimo biti zelena oaza gdje priroda, ljudi i životinje žive u sukladnom suživotu. Svakim danom pazimo na resurse i kako se odnosimo prema prirodi. Realizacijom ovog projekta omogućili bismo bolju infrastrukturu za razdvajanje otpada i recikliranje kao i bolju promidžbu kako bi za naš rad čulo što više ljudi. Tako bismo postali primjer dobre prakse i svima pokazali kako se otpad može pametno zbrinjavati, samo ako se malo potrudimo.

 

U prvim danima projekta smo dogovarali radne zadatke i ciljane rezultate. Bojan Gazibara je voditelj projekta kao volonter, dok su zaposlenici Don Kihota projekt provodili na djelu: prvi dio projekta Josip Horvat, Ana Pavlović, a drugi dio projekta Marita Mučić i Maja Vuga. Izradom grafičkog dizajna projekta, letaka i njihovim printanjem dosegli smo 5.000 ljudi.

 

Kao glavna stavka našeg projekta je bila izreda pet drvenih kanti za odvajanje otpada koje su izrađene na našem imanju od 15. rujna do 30. rujna 2016. godine. Obnovljeno je kompostište kod našeg vrta koji će najviše koristiti tijekom ljetnih mjeseci i dovršen eko wc koji je pristupačan i osobama u invalidskim kolicima. Eko vrt je u mirovanju tijekom zimskih mjeseci, priprema za novu sezonu je već obavljena dodavanjem stajskog gnojiva od naših životinja pa ćemo presađivanje i sadnju biljaka obaviti u proljetnim mjesecima.

 

Program 0% smeća smo uvrstili i u našu redovnu radionicu Donkihotovska jesenska škola (5.11.-3.12.2016. godine), čime smo direktno educirali 30 djece školske dobi kroz pet subota sudjelovanja u našim radionicama. 15. listopada proveden je događaj za javnost na kojem smo pekli besplatne kestene, omogućili svim zainteresiranima pokazno jahanje i direktno sve upoznali s našim projektom, time smo dosegnuli direktno 80-ak dnevnih posjetitelja. Na događanju za sve građane,organizirali smo mali turnir za 10-ak djece koji su trebali u što kraćem roku sortirati određene vrste otpada na hrpi i ubaciti ih u naše nove kante. Ekipa s najboljim rezultatom je dobila i nagradu – bon za jahanje u sljedećoj posjeti našem imanju.

 

Veliki interni projekt koji je završen je bio obnova i izrada pješčanog jahališta (manježa) s adekvatnom drenažom koji je omogućio nesmetani rad kroz cijelu godinu. Također su napravljene manje izmjene u infrastrukturi imanja, poput iskopa kanala za prevenciju poplava tijekom kišnih razdoblja, unutrašnje uređenje staja i bokseva za konje te uređenje unutrašnjih prostorija za boravak korisnika i volontera tijekom hladnijeg vremena. Izgrađeno je dječje igralište te eko-vrt, i uređene su okolne livade koje su u našoj koncesiji te služe za ispašu životinja.

 

Stručno usavršavanje i obrazovanje djelatnika i suradnika

Maja Vuga:

– sudjeluje na tečaju hipoterapije u centru Cirius (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje) u Kamniku, Slovenija.

– završava diplomski studij na Edukacijsko, rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s temom diplomskog rada ‘Prijevod i prilagodba DORI-K mjernog instrumenta za praćenje napretka djece s teškoćama u razvoju u terapijama pomoću konja’

 

Josip Spahija:

– sudjeluje na tečaju hipoterapije u centru Cirius (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje) u Kamniku, Slovenija.

 

Marita Mučić:

– završava diplomski studij Eksperimentalne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebi s temom diplomskog rada ‘Fauna koralja koraligenske biocenoze istočnog dijela Jadrana’.

 

Matea Kovač:

– završava diplomski studij Eksperimentalne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebi sa temom diplomskog rada ‘Glasanje i socijalna komunikacija dinarske voluharice ‘(Dinaromys bogdanovi) ‘.

 

Bojan Gazibara:

– sudjeluje na međunarodnom Erasmus+ projektu Tool Fair XI na Malti s temom „Tools for Solidarity and Inclusion” through innovative youth work approaches to reach out and support young people at risk of marginalisation and social exclusion, including young people with a migrant or refugee background.

 

Marketing i promidžba

Tijekom cijele godine se za građanstvo i naše korisnike odvijalo mnoštvo okupljanja poput: ‘Western dana’, radionica u sklopu ‘Donkihotovske jesenske škole’, eventa ‘Ukleta štala’, kestenijade u Don Kihotu’, vikenda pečenih krumpira, radionica u sklopu ‘Donkihotovskih ljetnih večeri’, radionica u sklopu ‘Donkihotovske jesenske škole’, eventa ‘Sv. Patrick u posjetu DK’, eventa ‘Jahanje pod maskama’, eventa ‘Pečenje jesenskih plodova’, eventa ‘Proljetna bajka’ i eventa ‘Božićna priča’.

 

Redovni član udruge Matea Kovač dobila je nagradu „Feature leader” organizacije Croatian Womens Network. Redovni član udruge Maja Vuga je bila finalistica Volonterskog oskara VCZ-a. Redovni član udruge Matea Kovač je uvrštena među šest blogera u Hrvatskoj za projekt „Nije smiješno”.

 

Don Kihot je dobio mjesto unutar ‘Top 5 izletišta nadomak Zagreba’ portala kamonaizlet.hr. U sklopu koorporativnog volontiranja kod nas su volontirali : Vipnet, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj, HNS GO Grada Zagreba te zaposlenici DM-a. Održali smo Humanitarni stand-up comedy show. Napravljena je bojanka ‘Ljubavna priča Mara i Shani’ koja ilustrira konje Don Kihota i povezuje najmlađe s pričom Don Kihota. Pokrenuta je Crowd founding akcija za obnovu krovišta staje koja je pridonijela obnovi infrastrukture imanja.

 

U 2016. godini je web stranicu Udruge (www.donkihot.hr) posjetilo 11.726 korisnika koji su pregledali 44.667 tisuće stranica s informacijama o terapijama pomoću konja, radionicama koje su imale za cilj podizanje razine svijesti građana, demokracije i ljudskih prava. Facebook stranica ima 3993 pratitelja, u prosjeku 900 ljudi direktno informirano na dnevnoj bazi. Tako smo osigurali kontinuirano dobro upravljanje informacija Udruge i transparentnost.

 

U 2016. godini je poslano 37 newslettera čiji je doseg 320 redakcijskih i novinarskih mailova. Zbog toga smo redovito praćeni od svih, što lokalnih što nacionalnih, televizija, novina, portala i radijskih postaja.

 

Financijsko poslovanje